Regulamin

R E G U L A M I N

SZKOŁA MUZYCZNA MUSICHOME

 1. U M O W A 
  1. Umowa zawierana jest na czas określony. Umowa obowiązuję od dnia jej podpisania do końca roku szkolnego.
  2. Kalendarz roku szkolnego jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dla województwa lubuskiego.
  3. Pierwszy miesiąc nauki ( okres 30 dni od lekcji próbnej) w Szkole Muzycznej Musichome stanowi okres próbny, w tym czasie umowę można rozwiązać w chwili złożenia wypowiedzenia bez żadnych konsekwencji. Formularz wypowiedzenia znajduję się na stronie internetowej musichome.pl w zakładce: UCZEŃ / RODZIC.
  4. Po okresie próbnym umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Formularz wypowiedzenia znajduję się na stronie internetowej musichome.pl w zakładce: UCZEŃ / RODZIC.
 2.  O P Ł A T Y 
  1. Faktura za zajęcia wystawiana jest ostatniego dnia miesiąca i wysyłana na wskazany w umowie adres e-mail.
  2. Forma płatności – przelew na konto wskazane na fakturze. W tytule przelewu należy podać numer faktury.
  3. Termin płatności – 7 dni od daty wystawienia faktury, za termin wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto.
  4. Opłata naliczana jest za liczbę zajęć które powinny odbyć się w danym miesiącu.
  5. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach naliczana jest pełna opłata za zajęcia bez względu na przyczynę nieobecności.
  6. W przypadku opóźnienia w płatności zostaną wysłane wezwania do zapłaty. Kosztami zostaję obciążony dłużnik.
 3. Z A J Ę C I A 
  1. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach naliczana jest pełna opłata za zajęcia bez względu na przyczynę nieobecności.
  2. W przypadku nieobecności nauczyciela zajęcia zostają odrobione w ustalonym terminie. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia terminu odrobienia zajęć opłata nie jest naliczana.
  3. Zajęcia mogą odbywać się tylko w dni funkcjonowania szkoły. W szkole zajęcia odbywają się zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.
  4. Siedziba szkoły: ul. Wrocławska 42b; 65-218 Zielona Góra.
  5. Plan zajęć ustalany jest na okres:
   Wrzesień
   PAŹDZIERNIK – KONIEC I SEMESTRU
   POCZĄTEK II SEMESTRU – CZERWIEC
 4. K O N C E R T Y / N A G R A N I A
  1. Wszelkie prawa autorskie do nagrań video/audio oraz zdjęć powstałych podczas świadczenia usług należą do Musichome Grzegorz Kuligowski; ul. Ochla - Sportowa 4; 66-006 Zielona Góra; REGON: 080494014; NIP: 973-083-42-31.
  2. Firma Musichome Grzegorz Kuligowski; ul. Ochla - Sportowa 4; 66-006 Zielona Góra; REGON: 080494014; NIP: 973-083-42-31  zastrzega prawo do dowolnego oraz bezterminowego wykorzystania nagrań audio/video powstałych podczas świadczenia usług.